Vedtægter for foreningen Lægekurserne

Foreningens navn er lægekurserne.dk. Foreningens mailadresse er [email protected]
Foreningen hjemmeside er www.lægekurserne.dk
Foreningens formål er at tilbyde kvalificeret efteruddannelse til læger og praksis/plejepersonale. Dette sker i form af kurser og anden faglig formidling. Foreningen drives ikke med gevinst for øje. Et eventuelt overskud i foreningen anvendes til videreudvikling af uddannelsesaktiviteter i praksis.
Foreningen henvender sig til læger og personale i den primære og sekundære sundhedssektor
Foreningens kurser udbydes alene til foreningens medlemmer. Personer som ønsker at deltage i foreningens undervisningstilbud skal således være medlemmer af foreningen. Personer som ikke deltager i foreningens undervisnings tilbud kan melde sig ind i foreningen ved indbetaling af årskontingent.
Medlemskontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. Kontingentet er ved foreningens stiftelse fastsat til 100 kroner. Medlemmerne der deltager i et kursus betaler et momsfrit gebyr som dækker deltagelse i kursus. Ved deltagelse i kursus frigøres man for indbetaling af årskontingent.
Udmeldelse af foreningen kan finde sted med mindst 1 måneds varsel.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når et flertal er til stede. Formand for bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilede forpligtelser.
Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside og afholdes en gang årligt.
Annonceres på hjemmesiden 1 måned før, med tilmeldelse minimum 2 uger før. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, afstemning ved fuldmagt accepteres ikke.
Forslag til vedtægtsændringer skal indgives 2 uger før generalforsamling. For at vedtægtsændringer kan gennemføres skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling. Hvis der ved opløsningen af foreningen resterer en formue skal denne gå til forskning og kvalitetsudvikling i almen praksis.